Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 26 oktober 2022 Op deze pagina en alle pagina’s waarnaar wordt verwezen, worden de gebruiksvoorwaarden van deze website uitgelegd. U moet hiermee instemmen om deze website te kunnen gebruiken.

Wie zijn wij?

Deze website is eigendom van CPro (een dochterbedrijf van spriteCloud B.V.), Rijnlandlaan 199, Unit 1.05, 1062 MX Amsterdam. In deze voorwaarden verwijzen “wij”, “ons” en “onze” tevens naar CPro.

Gebruik van deze website

U stemt ermee in deze website alleen voor rechtmatige doeleinden te gebruiken. U dient deze website ook te gebruiken op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van derden en het gebruik en genot van deze website door derden niet beperkt of verhindert. We werken deze website voortdurend bij. Wij kunnen de inhoud te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of verwijderen.

Diensten en transacties

U kunt deze website gebruiken voor informatie over ons, onze diensten en onze producten. Een aantal van onze producten en diensten heeft eigen voorwaarden die ook van toepassing zijn; lees deze voorwaarden voordat u de desbetreffende producten en/of diensten gebruikt.

Linken naar deze website

Wij stellen het zeer op prijs als andere websites naar deze website linken. U moet contact met ons opnemen voor toestemming als u:
 • de gebruikers van uw website wilt laten betalen als zij op een link naar een willekeurige pagina op deze website klikken;
 • of wilt zeggen dat uw website geassocieerd is met of onderschreven wordt door ons.

Linken vanaf deze website

Deze website linkt naar websites die door anderen worden beheerd. Wij hebben geen zeggenschap over de content op websites van derden.
 • de bescherming van eventuele door u aan dergelijke websites verstrekte informatie;
 • en eventuele schade die voortvloeit uit uw gebruik van dergelijke websites of andere websites waarnaar zij verwijzen.
U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van eventuele vorderingen of geschillen voortvloeiende uit het gebruik van dergelijke websites. U dient alle voorwaarden, het privacybeleid en de eindgebruikerslicenties met betrekking tot dergelijke websites te lezen voordat u de websites gebruikt.

Content van CPro en spriteCloud gebruiken

Het auteursrecht op de content op deze website berust bij CPro en spriteCloud B.V. Ongeoorloofd gebruik en/of duplicatie van dit materiaal zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. Citaten en links mogen worden gebruikt, mits CPro en spriteCloud B.V. volledig en duidelijk als bron worden vermeld, met passende en specifieke verwijzing naar de oorspronkelijke inhoud.

Disclaimer

Hoewel wij alles in het werk stellen om deze website actueel te houden, geven wij geen garanties, voorwaarden of waarborgen dat de informatie:
 • actueel,
 • veilig,
 • correct,
 • compleet en
 • vrij van bugs of virussen is.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website. Dit omvat:
 • (in)directe of gevolgschade;
 • schade voortvloeiende uit onrechtmatige gedragingen (‘onrechtmatige daad’, waaronder begrepen nalatigheid), contractbreuk of anderszins;
 • het gebruik van deze website en alle websites die over links naar en van deze website beschikken;
 • en het niet kunnen gebruiken van deze website en alle websites die over links naar en van deze website beschikken.
Een en ander geldt als de schade voorzienbaar was, in de normale gang van zaken is ontstaan en/of als u ons hebt gewaarschuwd dat het zou kunnen gebeuren.
 • Dit omvat (maar is niet beperkt tot):
 • inkomens- of inkomstenderving;
 • verlies van salaris, uitkeringen of andere vergoedingen;
 • zakelijke verliezen;
 • winstderving of verlies van contracten;
 • verlies van kansen;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • gegevensverlies;
 • verlies van goodwill of reputatieschade;
 • verlies van materiële eigendommen;
 • verlies van immateriële eigendommen, met inbegrip van verlies, verminking of beschadiging van gegevens of een computersysteem; en
 • verspilling van management- of kantoortijd.
Wij kunnen nog steeds aansprakelijk zijn voor:
 • overlijden of letselschade als gevolg van onze nalatigheid;
 • simulatie; en
 • elke andere aansprakelijkheid die krachtens het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Verzoeken tot verwijdering van content

U kunt een verzoek indienen tot verwijdering van content van deze website. Wij verwijderen content:
 • om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de rechten en vrijheden van personen; en
 • indien de desbetreffende content het auteursrecht schendt of gevoelige persoonsgegevens of materiaal dat als obsceen of lasterlijk kan worden beschouwd, bevat.
Neem contact met ons op om uw verzoek tot verwijdering van content in te dienen. U dient ons dan het webadres (URL) van de content te sturen en uit te leggen waarom u vindt dat deze moet worden verwijderd. Wij zullen antwoorden om u te laten weten of we de content gaan verwijderen. Wij verwijderen content naar eigen goeddunken en in overleg met derden. U kunt nog steeds informatie opvragen op basis van de toepasselijke wetgeving.

Informatie over u en uw bezoeken aan deze website

Wij verzamelen informatie over u in overeenstemming met ons privacy- en cookiebeleid.Door deze website te gebruiken stemt u ermee in dat wij deze informatie verzamelen en bevestigt u dat de door u verstrekte gegevens juist zijn.

Bescherming tegen virussen

Wij stellen alles in het werk om deze website in elk stadium van de productie te controleren en te testen op virussen. U moet ervoor zorgen dat u deze website zodanig gebruikt dat u niet wordt blootgesteld aan het risico van virussen, kwaadaardige computercode of andere vormen van verstoring die uw computersysteem kunnen beschadigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, verstoring of schade aan uw gegevens of computersysteem die kan optreden wanneer u deze website gebruikt.

Virussen, hacken en andere misdrijven

Wanneer u deze website gebruikt, mag u geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, invoeren. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot deze website, de server waarop deze is opgeslagen of enige daarmee verbonden server, computer of databank. U mag deze website op geen enkele manier aanvallen. Dit omvat denial-of-service-aanvallen. Wij zullen alle aanvallen of pogingen tot ongeoorloofde toegang tot deze website melden aan de relevante rechtshandhavingsinstanties en informatie over u met hen delen.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot deze voorwaarden of uw gebruik van deze website, al dan niet contractueel, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Algemeen

Er kunnen elders op deze website juridische kennisgevingen staan die betrekking hebben op de manier waarop u de site gebruikt. Wij zijn niet aansprakelijk als wij deze voorwaarden niet naleven door omstandigheden die buiten onze redelijke controle vallen. Wij kunnen besluiten een recht dat ons krachtens deze voorwaarden ter beschikking staat niet uit te oefenen of af te dwingen. Wij kunnen altijd besluiten dat recht op een later moment uit te oefenen of af te dwingen. Als wij dit eenmaal doen, betekent dit niet dat wij in elk ander geval automatisch afstand doen van dit recht. Als een van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, niet-afdwingbaar of onrechtmatig wordt geacht, blijven de overige voorwaarden van toepassing.

Wijziging van deze voorwaarden

Controleer deze voorwaarden regelmatig. Wij kunnen deze te allen tijde zonder kennisgeving bijwerken. U gaat akkoord met eventuele wijzigingen als u deze website blijft gebruiken nadat de voorwaarden zijn bijgewerkt.
cropped-CPro-cyber-logo-whitev2.png

Redirect Notice

You have been redirected from spriteCloud Cybersecurity to our new cybersecurity daughter company CPro.

Apologies for any inconvenience.​

Omleidingsbericht

U bent doorgestuurd van spriteCloud Cybersecurity naar ons nieuwe cybersecurity-dochterbedrijf CPro.

Excuses voor het eventuele ongemak.​

cropped-CPro-cyber-logo-whitev2.png

Redirect Notice

You have been redirected from spriteCloud Cybersecurity to our new cybersecurity daughter company CPro.

Apologies for any inconvenience.​

Omleidingsbericht

U bent doorgestuurd van spriteCloud Cybersecurity naar ons nieuwe cybersecurity-dochterbedrijf CPro.

Excuses voor het eventuele ongemak.​